Uporaba uravnoteženih kazalnikov

Program “POVEČANJE UČINKOVITOSTI PROIZVODNIH PROCESOV Z UPORABO KAZALNIKOV” Konkurenčna produktivnost in krožno gospodarstvo.

Kazalniki učinkovitosti proizvodnje so na dogovorjeni način zbrani in predstavljeni podatki in so orodje trajnostnega industrijskega razvoja za prikaz stanja podjetja glede na okoljske, družbene in ekonomske zahteve. S pravilno uporabo in ustreznim kombiniranjem kazalnikov pridobimo informacije o tem, kam usmeriti naše delovanje. Predvsem to pomeni učinkovitejše upravljanje naravnih virov ter prehod na zeleno in nizkoogljično proizvodnjo. Za spremljanje napredka v smeri zelene rasti uporabljamo kazalnike na podlagi mednarodno primerljive metodologije, razvite pri OECD in UNIDO. V okviru programa bodo podjetja oblikovala postopke za vrednotenje in izboljševanje učinkovitosti svojih proizvodnih procesov in izdelkov. Program je primeren za vodstveno osebje na področju proizvodnih procesov, energetike, varstva okolja in kontrolinga.

Liveo RECP

V VSEH NAŠIH PROJEKTIH OPTIMIZACIJE
PROIZVODNJE SE OSREDOTOČAMO NA
MERLJIVE UKREPE IN SKRBIMO ZA
NJIHOV POLNI POTENCIAL.