Prestrukturiranje

Prestrukturiranje zahteva celosten pristop k razumevanju podjetja. To vključuje finančno analizo in pregled začetnega salda, ki se odraža v bilanci stanja, izkazu poslovnega izida, denarnem toku ter analizi z vidika strategije in trga, poslovnih procesov, organiziranosti in strukturiranih značilnosti. Naše izkušnje pri uspešnem prestrukturiranju nas vodijo do jasnega sklepa, da je trajnostno prestrukturiranje mogoče doseči le na podlagi tržno usmerjenega načrtovanja in optimizacije tržnega položaja v prvem koraku s prilagajanjem zmogljivosti, skladno s tržnimi potrebami, ki morajo biti pregledne in razumljive vsem udeležencem.

Piramida

Liveo RECP

Ključni element vsake uspešne strategije
predvidevanja in preprečevanja negativnega
socialnega učinka prestrukturiranja je izgradnja
kulture in praks trajne prilagoditve spremembam.

Liveo RECP

Ključni element vsake uspešne strategije predvidevanja in preprečevanja negativnega socialnega učinka prestrukturiranja je izgradnja kulture in praks trajne prilagoditve spremembam.